اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

جعفر عباداله عموقین

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/jebadollah
ebadollah2005gmail.com
0000-0003-1465-8471

h-index: 3  

سردبیر

پروفسور یعقوب نوروزی

مدیریت دانش، بازیابی اطلاعات، کتابخانه‌های دیجیتال، تعامل انسان و رایانه استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/ynorouzi
ynorouzigmail.com
02532103662
0000-0003-3030-7647

h-index: 7  

اعضای هیات تحریریه

پروفسور جعفر مهراد

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز

edp.shirazu.ac.ir/~mehrad
deanricest.ac.ir

پروفسور فریده عصاره

علم اطلاعات و دانش شناسی استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

edupsy.scu.ac.ir/~osareh.f
osareh.fgmail.com
0611-۳۳۳۳۹۱۰
0000-0001-6691-0339

h-index: 21  

پروفسور عبدالرضا نوروزی چاکلی

استاد رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=187
noroozi.rezagmail.com
02151215096

h-index: 11  

پروفسور عبدالحسین فرج پهلو

استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز

farajpahlougmail.com
0000-0002-3184-4244

پروفسور هادی شریفی‌مقدم

مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

razavi.pnu.ac.ir/
sh_mogadampnu.ac.ir

پروفسور علیرضا اسفندیاری مقدم

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

ali.isfandyariiauh.ac.ir
0000-0002-0020-3540

h-index: 22  

پروفسور یعقوب نوروزی

مدیریت دانش، بازیابی اطلاعات، کتابخانه‌های دیجیتال، تعامل انسان و رایانه استاد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/ynorouzi
ynorouzigmail.com
0000-0003-3030-7647

h-index: 7  

مهدی محمدی

مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، روش‌شناسی تحقیق دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

www.qom.ac.ir/profs/mmohammadi
mahdi.mohammadi203gmail.com
025-32103332
0000-0002-6880-7455

h-index: 5  

رضا کریمی

مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

qom.ac.ir/rkarimi
karimiqom.ac.ir
02532103360
0000-0002-3826-5325

h-index: 2  

نرجس ورع

عضو هیات علمی ISC و دانش آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش شناسی-گرایش بازیابی اطلاعات

faculty.isc.ac/drvara/fa
vararicest.ac.ir
0000-0001-9324-7480

جعفر عباداله عموقین

علم اطلاعات و دانش شناسی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/jebadollah
ebadollah2005gmail.com
0000-0003-1465-8471

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

زهره زاهدی

عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خلیج فارس و پژوهشگر ارشد دانشگاه لایدن

www.cwts.nl/people/zohrehzahedi
zohrehzahedigmail.com
0000-0001-5801-1886

h-index: 19