اهداف و چشم انداز

محورهای موضوعی مقالات

 •  قوانین سنجش و ارزیابی علم و فناوری
 • مطالعات مبانی علم‌سنجی (بنیان‌ها، ریشه‌ها، روش‌ها و مفاهیم مرتبط)
 •  تولید علم و رفتارهای استنادی
 • اختراع‌سنجی و سنجش علم
 •  نقشه ها، اطلس ها و شبکه های علمی
 • تولید و سنجش علم و شبکه‌های اجتماعی علمی
 •  نرم‌افزارهای علم سنجی
 •   پایگاه‌های اطلاعاتی علم‌سنجی
 •  شاخص‌های مرجعیت علمی
 •  قطب‌های علمی
 •  شاخص ها و سیاست گذاری های علم و فناوری
 • رتبه بندی موسسات آموزشی و پژوهشی و شاخص های علم سنجی
 • تحلیل استنادی
 • شاخص های اخلاقی تولید علم
 • شاخص های علم سنجی
 • اشاعه و ترویج علم
 • مراکز و موسسات سنجش علم
 • پژوهش های علم سنجی